M & A

Tư vấn tổng thể về mua bán. Lập chiến lược M&A và tư vấn về cơ cấu giao dịch. Tư vấn về thẩm định chi tiết và định giá

Lập chiến lược M&A và tư vấn về cơ cấu giao dịch

Tư vấn về thẩm định chi tiết và định giá

Hỗ trợ đàm phán giao dịch

Tư vấn sau khi sáp nhập hội nhập(PMI) và tư vấn chiến lược nâng cao giá trị doanh nghiệp

Tư vấn tổng thể về chuyển nhượng(bao gồm thu hút đầu tư)

Tư vấn để chuẩn bị cho thẩm định chi tiết trong mua bán và chuyển nhượng

Tư vấn cơ cấu và thành lập liên doanh(Joint Venture)

- Thị trường: Việt Nam, Hàn Quốc

SMBL - Small & Medium Business Link

3rd Foor, Phuong Dong Golf Building, Tan My Str.,Cau Dien Ward, Nam Tu Liem Dist, Hanoi City, Vietnam

Tel: 84-24 37877700( Ext 102, 411)

Email: smblcoltd@gmail.com

Web: www.smbl.biz

10.128.2.1