SỰ THAY ĐỔI CƠ CẤU NGÀNH NGƯ NGHIỆP HÀN QUỐC NĂM 2020

Dân số làm ngư nghiệp

  • Trong suốt 50 năm (1970~2019), số hộ làm ngư nghiệp giảm trung bình 4.2%/ năm, và dân số làm ngư nghiệp giảm 2.2%. Dân số làm ngư nghiệp tính đến 2019 đạt 1.14 triệu người
  • Trong 9 năm (2011~2019), hộ đa văn hóa làm nông nghiệp ở khu vực các làng chài tăng trung bình 2.3%/năm, dân số đa văn hóa làm ngư nghiệp tăng 1.4%
  • Trong 7 năm (2013~1019), số họ chuyển đổi sang làm ngư nghiệp tăng trung bình 5.7%/năm, dân số chuyển đổi làm ngư nghiệp tăng 5.6%

Quy mô tàu cá và ngành ngư nghiệp đánh bắt gần bờ

  • Trong 20 năm (2000~2019), số tàu cá giảm trung bình 2.7%/năm
  • Số tàu cá năm 2019 đạt 40,462 tàu

Sản lượng đánh bắt gần bờ

  • Trong 50 năm (1970~2019) tăng trung bình 0.4%/năm
  • Sản lượng đánh bắt các loài chính năm 2019 đạt 410,000 tấn

Diện tích cho phép nuôi trồng thủy sản

  • Trong 19 năm (2001~2019), tăng trung bình 1.6%/năm
  • Diện tích được cấp phép nuôi trồng thủy sản năm 2019 đạt 162,000ha

Nguồn: Báo cáo tuần KOIMA ngày 21/12

SMBL - Small & Medium Business Link

Add: No. 1911, 19F, Keangnam Landmark 72, Pham Hung str, Nam Tu Liem, Hanoi

Tel: 84-24 37877700( Ext 0)

Email: smblcoltd@gmail.com

Web: www.smbl.biz

::ffff:172.18.0.38